గరుడ గమన తవ Garuda Gamana Tava Lyrics In Telugu

గరుడ గమన తవ Garuda Gamana Tava Lyrics In Telugu

Garuda Gamana  Tava Lyrics In Telugu

Garuda Gamana Tava Lyrics In Telugu

గరుడ గమన తవ చరణకమలమిహ
మనసిల సతు మమ నిత్యం ( 2)

మనసిల సతు మమ నిత్యం !!

మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ (2)

జలజనయన విధినముచిహరణముఖ
విబుధవినుత-పదపద్మ (2)

విబుధవినుత-పదపద్మ

మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ (2)

భుజగశయన భవ మదనజనక మమ
జననమరణ-భయహారీి (2)

జననమరణ-భయహారీి

మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ (2).

శంఖచక్రధర దుష్టదైత్యహర
సర్వలోక-శరణ ( 2)

సర్వలోక-శరణ

మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ (2)

అగణిత గుణగణ అశరణశరణద
విదళిత-సురరిపుజాల ( 2)

విదళిత-సురరిపుజాల

మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ (2)

భక్తవర్యమిహ భూరికరుణయా
పాహి భారతీ తీర్థం ( 2)

పాహి భారతీ తీర్థం

మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ (2)

గరుడ గమన తవ చరణకమలమిహ
మనసి లసతు మమ నిత్యం2)

మనసి లసతు మమ నిత్యం !!

మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ (2)

మమపాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ…

Garuda Gamana Tava Lyrics In English


Garuda gamana tava, Charana kamala miha
manasila sutha mama nithyam (2)

manasila sutha mama nithyam

mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa (2)

Jalaja nayana vidhi, namuchi harana mukha
vibudha vinutha pada padmaa (2)

vibudha vinutha pada padmaa

mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa (2)


Bhujaga shayana bhava, madana janaka mama
janana marana bhaya haari (2)

janana marana bhaya haari

mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa (2)

Shankha chakra dhara, dushta daitya hara
sarva loka sharanaa (2)

sarva loka sharanaa

mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa (2)

Aganitha guna gana, asharaNa sharanada
vidilitha sura ripu jaalaa (2)

vidilitha sura ripu jaalaa

mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa (2)


Bhaktha varya miha, bhoori karuNayaa
paahi bhaarathi teertham (2)

paahi bhaarathi teertham

Garuda gamana tava, Charana kamala miha
manasila sutha mama nithyam (2)

manasila sutha mama nithyam

mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa (2)

mama papa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaaGaruda Gamana Tava

Post a Comment

0 Comments