Fish Names In Telugu

Fish Names In Telugu

English Telugu (తెలుగు) Spell In English
Anchovies/Anchovy నేతలు Nethalu
Barracuda జెల్లఓ Jellow
Barramundi పండుగొప్ప Pandugappa
Bluefin Travelly నురుగు పారహ్ Kurugu paarah
Bombay Duck/Bummalo వనమట్టాలు, కోకాముట్ట Vanamattalu or Cocomutta
Butterfish, Murrel బొంకే Bonke
Catfish జెలలు , వాలాగా Jelalu , walaga
Catla (Bengal carp) బోట్చీ Botchee
Clams క్లైమ్ప Klaimpa
Cod
Convict surgeonfish (ూత Mootah
Crab పీత Peetha/Pitha
Cuttle fish
Dart కరువై Kaduvai
Dolphin Fish s బానూస్ Abanoo
Eel మెలుగుచేప Maluguchepa
Emperor (Mula) ఎరిమీను Erimeenu
Fin bream (Threadfin bream)
Pink perch
చాలనీరా కంటి Chalaneera kanti
Finned Bulleye డిస్కో మీను Disco meenu
Flying fish పరవా చాప Parava meenu
Garfish కొకరు, కోటి Kokare , Konti
Greas carp fish (Carp) అర్జు, ఎల్మోస, చిత్తహ్రి Arju , Elamosa ,Chittahri
Grouper (Reef cod) మురి మీను Muri meenu
Grunter కోరక్క, కరుప్పి Korakka ,Karuppi
Halibut
Herring Giant
Hilsa Fish/Ilish/ Hilsa Herring/
Hilsa Shad/ Palla Fish/ Hilsha/ Ellis
కిల్లలు, పొలాస, యిలిష్ Killalu,Pulasa/Polasa ,Ilish
Horse Mackeral పార్ Paar
Indian Goat fish రతి గులివింద Rathi goolivinda
Indian Shad (Hilsa) కిల్లలు Killalu
Jewfish పులి పన్నా Pulli panna
Katla, Catla, Bengal Carp బోచి చేప, ,కృష్ణబోట్చా చేప Botchi , Botcha , Botchee, Krishnabotcha
King fish/Indo-Pacific king mackerel వంజరం చేప,పెదఃమోటా చేప Vanjiram , Peddah-mottah
Lady Fish
ఇసాకా జంతీకులు చేప
Isaka Jantikulu Chepa
Leather skin fish పాలి చేప Palai meen
Little tunny
Lizard fish కాట్ మోటాహ్ Cade mottah
Lobster కొంజు చేప Konju
Mackerel కన్నంగదాతా చేప Kannangadatha
Mackerel Horse
Malabar Anchovy
Malabar Trevally కోడాయి చేప Kodavai
Mango Fish
Mangrove jack
Mangrove red snapper
Marine cat fish
Milk fish (White mullet) పాలా బోథా Pala bontha
Moon fish అంబట్టన్ పారా Ambattan Paara
Mrigal(White carp) అర్జు చేప, ఎర్రమోసు చేప Arju , Yerramosu
Mullet (Red Mullet) బోంతా పారాగి,కొంగ చేప, కతి పార్గో Bontha Parigi , Koniga ,Kathi parigo
Mullet Marine
Murrel (Snakehead fish) ఎర్రమత్త చేప,మొట్చు చేప, కోరవా చేప, కొమమేను Erramatta , Mottu ,Korameenu
Mussels
Oyster
Parrot fish కిలి మెనేయు Kili meenu
Pearl spot కాషిమెరా చేప Cashimera
Perch చాముల్ చేప, కిలిపోతు చేప, గణమ్ చేప Chamalu , Kilipothu , Ganam
Pomfret నల్లా చందువా,టెల్లా చందూవా Nalla Chanduva , Tella Chanduva
Prawn / Shrimp రొయ్యల, బోలి, ఎట్టి Royyala , Boli , Etti
Red Snapper (ుండవా, రాంగు Thundava ,Rangu
Ribbon fish / Belt fish / Hair Tail సవల్లూ Savallu
Rohu (Carpo fish) బోచా గ్నాడు మేన్,షెల్లావతి Bocha gnadu meen , Seelavathi
Sailfish
Solmon (Indian solman / Threadfin)/
Salmon
మాగా, బుదతా మాగ Maga , Budatha maga
Sardines కవలు, నూనా కవల్లూ Kavalu , Noona Kavallu
Saw Fish / Gur ఎల్లా Yella
Seabass పాలగప్ప Pandugappa
Seer fish వంజరం, కొన్నేమా Vanjaram , Konema
Shark సోరపుట్, సోర్రా Soraputtu , Sorrah
Silver Bar fish
Silver Belly / Pony fish కరా Kaara
Silver Biddy
Silver Moony / Finger fish /
Silver bat fish
Snapper కోరమేము Koramemu
Sole Fish / Tongue sole కొర్రా మెనూ Korra meenu
Spade fish
Squid కముతు సాంచులు Kaamuta sanchulu
Tilapia క్విలూ చేప, కోయ పిప్పాలి Queiloo , Koyya pippali
Tuna టూరా చెప Toora Chepa
Turbot (Indian spiny turbot) దొడ్డ నాగు , కొల్లి నాగు Dodda Nangu , Kolli Nagu
Whip-tail sting ray/ Ray fish టీకి, బెలుగిరి Teki , Belugiri
White fish (False Travelly) సదుమి Sadumi
Whiting / Lady fish సురంగి Surangi
Yellow fin Tuna సూరై Surai

Fish Names In Telugu


Fish Names In Telugu


Post a Comment

0 Comments